چه کسانی چه بلاهایی بر سر صنعت چاپ آوردند/ اوج فساد یک مدیرکل
ارسال شده توسط admin در 1392/10/04

یکی از افرادی که متاسفانه امروز با سطح سواد نامعلوم خودرا کارشناس ! معرفی می کند مدیر اسبق دفتر امور چاپ است . مدیری که هنوز بحث مدرک تحصیلی  ، هزینه های میلیاردی برنامه ها که مجری از اقوام نزدیکش بود ، کلنگ شهرک چاپ شمس آباد ، طرح آمایش که چندین بار بودجه به خود اختصاص یافت و  ... ، بوی فسادش به مشام می رسد


ادامه متن

یکی از افرادی که متاسفانه امروز با سطح سواد نامعلوم خودرا کارشناس ! معرفی می کند مدیر اسبق دفتر امور چاپ است . مدیری که هنوز بحث مدرک تحصیلی  ، هزینه های میلیاردی برنامه ها که مجری از اقوام نزدیکش بود ، کلنگ شهرک چاپ شمس آباد ، طرح آمایش که چندین بار بودجه به خود اختصاص یافت و  ... ، بوی فسادش به مشام می رسد