پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
ارسال شده توسط admin در 1393/02/29

با هماهنگی گمرک، بانک مرکزی و بانک ملی بزودی پرداخت حقوق و عوارض گمرکی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد


ادامه متن

با هماهنگی گمرک، بانک مرکزی و بانک ملی بزودی پرداخت حقوق و عوارض گمرکی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد